W systemie Jira śledzone są problemy, np. błędy w programach, zapytania o funkcje lub inne zadania.

Każde zgłoszenie zawiera wiele powiązanych informacji, w tym:

 • typ zgłoszenia
 • podsumowanie
 • opis zgłoszenia
 • projekt, do którego należy zgłoszenie
 • komponenty w ramach projektu, które są powiązane z tym zgłoszeniem
 • wersje projektu, na które wpływa to zgłoszenie
 • wersje projektu, które rozwiążą to zgłoszenie
 • środowisko, w którym występuje
 • priorytet naprawy
 • programista przypisany do pracy nad zadaniem
 • osobę zgłaszającą, czyli użytkownika, który wprowadził zgłoszenie do systemu
 • obecny status zgłoszenia
 • pełny spis chronologiczny wszystkich zmian wprowadzonych w polu
 • ciąg komentarzy dodanych przez użytkowników
 • jeśli zgłoszenie jest rozwiązane — rozwiązanie

Typy zgłoszeń

System Jira może służyć do śledzenia różnych typów zgłoszeń. Aktualnie zdefiniowane typy zgłoszeń są widoczne poniżej, a dodatkowe typy można dodać w sekcji administracji.

Standardowe zgłoszenia
Result approval
HR Request
Help desk
A problem with system usage, maintenance etc.
Fault
Track system outages or incidents. Created by JIRA Service Desk.
Epika
Utworzone przez Jira Software – nie zmieniać ani nie usuwać. Typ zgłoszeń odnoszący się do dużej historyjki użytkownika, którą należy rozbić na mniejsze części.
Integration
Test Set
Represents a Test Set
Agreement
This type represents tasks which aim is to sign an agreement with customer
Test
Represents a Test
Pre-Condition
Represents a Pre-Condition
Test Execution
Represents a Test Execution
Purchase
Track items that need to be bought. Created by JIRA Service Desk.
Risk
For use with the Risk Register
NOC PCSS Incident with Third Party
Dla incydentów obsługiwanych przez PCSS NOC powiązanych ze zgłoszeniem do zewnętrznego partnera
Access
For new system accounts or passwords. Created by JIRA Service Desk.
Wymaganie
Wymaganie - opis
Spotkanie
Spotkanie - opis
Planned maintenance
Request resources
Customer task
PRACA
DOM
VAAT Report
Internal evaluation
Formal evaluation and result
Maintenance
HR Request dismiss
Service Request with Approvals-dyrekcja
Issue type z approvals tylko z dyrekcji
Historyjka
Utworzone przez Jira Software – nie zmieniać ani nie usuwać. Typ zgłoszenia dla historyjki użytkownika.
NOC PCSS Incident
Dla incydentów obsługiwanych przez PCSS NOC
Colocation Service Request
Obsługuje żądania dostępu i prac w usłudze kolokacji oferowanej przez PCSS
Helpdesk PIONIER Service Request
Dla różnych żądań dla usług U1-U5 sieci PIONIER obsługiwanych przez Helpdesk PIONIER
Helpdesk PIONIER Incident
Dla zgłoszeń problemów dla usług U1-U5 sieci PIONIER obsługiwanych przez Helpdesk PIONIER
Colocation Change Request
Obsługuje żądania zmian w usłudze kolokacji oferowanej przez PCSS np. zmiana listy dostępowej lub zakresu usługi.
Incydent
For system outages or incidents. Created by Jira Service Desk.
Błąd w programie
Zmiana systemowa
Created by Jira Service Desk.
Historia
Utworzone przez JIRA Software - nie zmieniać ani nie usuwać. Typ zgłoszenia dla historii użytkownika.
Ulepszenie
Ulepszenie lub udoskonalenie istniejącej funkcji lub zadania.
Problem
Track underlying causes of incidents. Created by JIRA Service Desk.
Change
For system upgrades or alterations. Created by JIRA Service Desk.
Incident
For system outages or incidents. Created by JIRA Service Desk.
Support
For customer support issues. Created by JIRA Service Desk.
Nowa funkcja
Nowa funkcja produktu, która nie została jeszcze opracowana.
Błąd w programie
Zadanie
Zadanie, które należy wykonać.
Service Request with Approvals
For requests that require approval. Created by JIRA Service Desk
Wsparcie
W przypadku zgłoszeń dot. wsparcia. Utworzono w aplikacji Jira Service Desk.
Historyjka
Utworzone przez Jira Software – nie zmieniać ani nie usuwać. Typ zgłoszenia dla historyjki użytkownika.
Service Request
Created by JIRA Service Desk.
IT Help
For general IT problems and questions. Created by JIRA Service Desk.
Zgłoszenie Serwisowe
Created by JIRA Service Desk.
Żądanie usługi z zatwierdzeniami
For requests that require approval. Created by JIRA Service Desk
Ulepszenie
Ulepszenie lub udoskonalenie istniejącej funkcji lub zadania.
Nowa funkcja
Nowa funkcja produktu, która nie została jeszcze opracowana.
Pomoc IT
For general IT problems and questions. Created by JIRA Service Desk.
Zadanie
Zadanie, które należy wykonać.
Zgłoszenia podzadań
Tests
Tests of changes related with the issue
Patch
Applying patch for the issue
Installation
Installation of the software related with the issue
Technical task
A technical task.
General
General sub-task of the issue
Documentation
Preparation of documentation for the issue
Sub-Task
Podzadanie zgłoszenia.
Development
Code development related with the issue
Research
Technology research related with the issue
Sub-bug
Sub-feature
Podzadanie
Podzadanie zgłoszenia.

Poziomy priorytetów

Zgłoszenie zawiera poziom priorytetu, który wskazuje jego wagę. Aktualnie zdefiniowane priorytety przedstawiono poniżej. Dodatkowe poziomy priorytetów można dodać w sekcji administracji.

Bloker
Blokuje prace programistyczne lub testowe, produkcja nie może zostać uruchomiona
Krytyczny
Awarie, utrata danych, poważny wyciek pamięci.
Poważny
Poważna utrata funkcji.
Najwyższy
Ten problem będzie blokować postępy.
Wysoki
Poważny problem, który może blokować postępy.
Średni
Może wpływać na postęp.
Niski
Drobny problem lub łatwe obejście.
Najniższy
Problem z niewielkim lub żadnym wpływem na postęp.
Drobny
Niewielka utrata funkcji lub inny problem związany z łatwym obejściem.
Trywialny
Problem kosmetyczny, taki jak źle napisane słowa lub źle ustawiony tekst.

Statusy

Kategorie statusów

Kategoria pomaga określić, na jakim etapie cyklu życia znajduje się zgłoszenie.
Zgłoszenie przechodzi z kategorii Do zrobienia do W toku, kiedy użytkownicy zaczynają je opracowywać. Następnie, gdy wszystkie operacje zostaną zakończone, zgłoszenie przechodzi do kategorii Gotowe.

Brak kategorii

Kategoria dla tego statusu nie została jeszcze określona

Do zrobienia

Oznacza wszystkie nowe elementy

Gotowe

Oznacza wszystkie elementy, w przypadku których praca została zakończona

W toku

Oznacza wszystkie elementy, w przypadku których praca nadal trwa

Statusy zgłoszeń

Każde zgłoszenie jest opatrzone statusem wskazującym etap rozwiązywania. W domyślnym przepływie pracy zgłoszenia najpierw są oznaczane jako Otwarte, a następnie jako W toku, Rozwiązane i Zamknięte. W innych przepływach pracy mogą występować inne przejścia między statusami.

Open issue
The issue is open and ready for the assignee to start work on it.
W toku
To zgłoszenie jest teraz aktywnie rozwiązywane przez osobę do niego przepisaną.
Ponownie otwarty
To zgłoszenie już kiedyś rozwiązano, ale rozwiązanie zostało uznane za niepoprawne. Od teraz zgłoszenia są albo oznaczane jako przypisane lub rozwiązane.
Rozwiązane
Zamknięte
Odrzucone
To zgłoszenie jest niepoprawne i zostało odrzucone
Czeka na obsługę
To zgłoszenie jest utworzone i gotowe do obsługi
Czeka na użytkownika
To zgłoszenie oczekuje odpowiedzi lub akcji użytkownika
Pending
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Canceled
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Escalated
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Waiting for approval
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
W toku
Aktualnie trwa praca nad tym zgłoszeniem
Gotowe
Klient analizuje ofertę
Oferta zaakceptowana
Cancelled
Rejected
Awaiting CAB approval
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Planning
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Oczekuje na wdrożenie zmiany
Ta zmiana oczekuje na wdrożenie
Zmiana w toku
Aktualnie trwa praca nad wdrożeniem tej zmiany
Peer review / change manager approval
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Completed
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Under investigation
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Do zrobienia
In Review
Otwarty
Zgłoszenie jest otwarte i gotowe do obsługi przez osobę przypisaną.
Under review
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Backlog
URGENT
In Backlog
This status is managed internally by JIRA Software
Do weryfikacji
Ten status jest zarządzany wewnętrznie przez JIRA Software
Waiting for verification
This status is managed internally by JIRA Software
In verification
The task in beeing verified.
Odrzucone
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Oczekuje na obsługę
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Oczekiwanie na klienta
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Oczekujące
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Rozwiązane
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
W toku
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Anulowano
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Przekazano
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Zamknięty
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Oczekuje na zatwierdzenie
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Otwórz
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Praca w toku
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Otwarto ponownie
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Wykonane
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Czy wykonać - potwierdzenie
Waiting for Triage
This was auto-generated by JIRA Service Desk during workflow import
Waiting for External Verification
In External Verification
Analyzed
The impact and probability of the risk have been specified
Treated
The treatment of the risk has been specified
Verification
This status is managed internally by JIRA Software
Konto LDAP
Uprawnienia
Czeka na podmiot zewnętrzny
To zgłoszenie oczekuje na obsługę przez podmiot zewnętrzny
Needs Explanation
Suspended
Suspended tasks are postponed indefinitely and should not be displayed in the backlog.
Scheduled
Unconfirmed
Reklamacja
Oczekuje na zatwierdzenie CAB
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Planowanie
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Oczekuje na implementację
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Implementowanie
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Recenzja współpracownika/zatwierdzanie przez kierownika z...
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Ukończono
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Trwa dochodzenie
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
W trakcie oceny
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Czeka na zatwierdzenie przez Wykonawcę
Czeka na zatwierdzenie przez Wykonawcę
Czeka na zatwierdzenie przez Zamawiającego
Czeka na zatwierdzenie przez Zamawiającego
Zatwierdzone
Zatwierdzone
Czeka na zatwierdzenie przez Zamawiającego ponownego otwarcia
Czeka na zatwierdzenie przez Zamawiającego ponownego otwarcia
Czeka na zatwierdzenie przez Wykonawcę ponownego otwarcia
Czeka na zatwierdzenie przez Wykonawcę ponownego otwarcia
Czeka na zatwierdzenie
Czeka na zatwierdzenie przez Zamawiającego i Wykonawcę
Odrzucone - wymaga poprawy
Zadanie odrzucone w bieżącym kształcie - wymaga poprawy
In Test
Cannot reproduce
This status is managed internally by JIRA Software
Reported
CPTW: In Review
Oferta w przygotowaniu
Oferta przesłana do klienta
U/P w przygotowaniu
U/P przesłany do klienta
U/P podpis PCSS
U/P podpis klient
U/P zaakceptowany
U/P konsultacje prawne
Do zrobienia
W trakcie
Rozwiązany
Ponownie otwarty
TODO
Ready for Tests
This status is managed internally by Jira Software
In tests
This status is managed internally by Jira Software
Waiting for Tests
This status is managed internally by Jira Software
W testach
For PG
Przetestowany
For PG
Termin ustalony
For PG
Zrealizowane
For PG
Oczekuje na termin
For PG
Gotowe do realizacji
For PG
Otwarte
For PG
Selected for Development
Nie zostanie wykonane
Ten status jest zarządzany wewnętrznie przez Jira Software
Akceptacja opiekuna
Zgłoszenie czeka na akceptację opiekuna usługi lub umowy
In Deployment
This status is managed internally by Jira Software
Zrezygnowano
Ten status jest zarządzany wewnętrznie przez Jira Software
Evaluation Formally Approved
Awaiting formal result approval
Awaits Internal Evaluation
Awaits formal evaluation approval
Do testów
This status is managed internally by Jira Software
W REWIZJI
Ten status jest zarządzany wewnętrznie przez Jira Software
Testy
This status is managed internally by Jira Software
Gotowe
Ten status jest zarządzany wewnętrznie przez Jira Software
Gotowe - do sprawdzenia
Ten status jest zarządzany wewnętrznie przez Jira Software
Czeka na weryfikację
Ten status jest zarządzany wewnętrznie przez Jira Software
Weryfikacja
Ten status jest zarządzany wewnętrznie przez Jira Software
Blocked
Submitted

Rozwiązania

Zgłoszenia można rozwiązywać na wiele sposobów, tylko jeden z nich umożliwia określenie statusu „Rozwiązany”. Zdefiniowane typy rozwiązań znajdują się poniżej. Dodatkowe opcje można dodać w sekcji administracji.

Gotowe
Won't Do
This issue won't be actioned.
Duplikat
Zgłoszenie jest duplikatem istniejącego zgłoszenia.
Known Error
The problem has a documented root cause and a workaround.
Wiążące
Wynik tego zadania jest ważny i wiążący
Declined
This issue was not approved.
Hardware failure
Software failure
Nie można odtworzyć
Wszystkie próby odtworzenia tego zgłoszenia nie powiodły się, lub dostarczono zbyt mało informacji do odtworzenia zgłoszenia. Zapoznanie się z kodem nie zapewniło żadnych wskazówek wyjaśniających wystąpienie takiego zachowania. Jeśli w przyszłości dostępne będą dodatkowe informacje, należy ponownie otworzyć to zgłoszenie.
Gotowe
Ukończono pracę dotyczącą tego zgłoszenia.
Nie będzie wykonane
Względem tego zgłoszenia nie będą podejmowane działania.
Duplikat
Zgłoszenie jest duplikatem istniejącego zgłoszenia.
Nie można odtworzyć
Wszystkie próby odtworzenia tego zgłoszenia nie powiodły się, lub dostarczono zbyt mało informacji do odtworzenia zgłoszenia. Zapoznanie się z kodem nie zapewniło żadnych wskazówek wyjaśniających wystąpienie takiego zachowania. Jeśli w przyszłości dostępne będą dodatkowe informacje, należy ponownie otworzyć to zgłoszenie.
Brak działań
Względem tego zgłoszenia nie będą podejmowane działania.
Odrzucone
To zgłoszenie nie zostało zaakceptowane.
Naprawiony
Poprawka dotyczącą tego zgłoszenia została wprowadzona w drzewie i przetestowana.
Won't Fix
Opisanego zgłoszenia nigdy nie będzie można naprawić.
Nieukończone
Problem nie jest w pełni opisany.
Invalid
The problem is not really a problem.
Not A Bug
The issue is not a bug
Will not be fixed
It was decided that the issue will not be fixed
Znany błąd
Ten problem zawiera udokumentowaną przyczynę główną i obejście.
Awaria sprzętu
Błąd oprogramowania